Back to Fidelity Bank. Ariaria International Market, Victoria Island, Lagos