Back to Union Bank of Nigeria Plc. 36, Marina Street, Stallion Plaza, Lagos Island, Lagos, Nigeria