Back to Fidelity Bank Nigeria Plc. 101/103, Enu Owa Street, Idumota, Lagos Island, Lagos, Nigeria